Batuhan Çolak

Batuhan Çolak

[email protected]

Seçim Beyannameleri ve Kaybolan Sayfalar

21 Nisan 2015 - 15:43

Ge­nel se­çim­ler yak­la­şır­ken par­ti­le­rin se­çim be­yan­na­me­le­ri bel­li ol­ma­ya baş­la­dı. 

AK Par­ti, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “biz­zat oku­dum baş­kan­lık va­r” de­di­ği şek­liy­le bek­len­di­ği üze­re baş­kan­lık sis­te­mi üze­ri­ne kur­gu­lan­mış bir se­çim be­yan­na­me­si sun­du. 

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun be­yan­na­me­yi açık­la­ma­sın­dan he­men ön­ce pat­lak ve­ren Ağ­rı olay­la­rı, par­ti­nin uzun yıl­lar­dır sür­dür­dü­ğü “çö­züm sü­re­ci­” pro­je­si­nin me­tin­den çık­ma­sı­na yol aç­mış­tı. 

Du­ru­mu fark eden ga­ze­te­ci­ler ko­nu­yu par­ti­nin kur­may­la­rı­na sor­duk­la­rın­da, “Çö­züm sü­re­cin­den dön­müş ve­ya vaz­geç­miş de­ği­liz, be­yan­na­me­de yer ve­ril­me­me­si de­mek sü­re­cin bit­ti­ği an­la­mı­na gel­me­z” ce­va­bı­nı al­mış­lar­dı. 

An­cak son­ra­dan be­yan­na­me­nin bas­kı­ya gi­der­ken say­fa­la­rı­nın düş­tü­ğü, bu yüz­den ek­sik ba­sıl­dı­ğı gi­bi il­ginç bir ma­ze­ret su­nul­du. Ye­ni bas­kı­da çö­züm sü­re­ci­ne de 3 say­fa­lık bir yer ay­rıl­dı­ğı açık­lan­dı.

Say­fa­la­rı yol­da uçu­şur bir şe­kil­de mat­ba­aya gö­tü­rü­len bir bil­dir­ge tas­vi­ri mi­zah­çı­la­ra epey mal­ze­me ve­re­cek cins­ten.

Dik­kat ede­lim de kay­bo­lan ka­ğıt­lar, baş­ka par­ti­le­rin be­yan­na­me­le­rin­de ba­sıl­mış ol­ma­sın.

***

CHP, geç­miş dö­nem­ler­de­ki salt ik­ti­dar eleş­ti­ri­le­ri ye­ri­ne bol va­at­li fark­lı bir be­yan­na­me açık­la­dı. As­ga­ri üc­ret, emek­li­le­re ik­ra­mi­ye, sos­yal hak­lar­da­ki ge­liş­me­ler, ra­kam­la­ra in­dir­gen­miş va­at­le­r…

Kı­lıç­da­roğ­lu açı­sın­dan ‘dev­ri­m’ ni­te­li­ğin­de bir de­ği­şim. Bu de­ği­şi­min yan­kı­la­rı da çok ol­du. 

İk­ti­dar çev­re­le­rin­den “Kı­lıç­da­roğ­lu uç­muş, ha­ya­li va­at­ler su­nu­yo­r” şek­lin­de açık­la­ma­lar gel­se de, CHP’­nin mer­ke­zin­de ken­di­si­nin ol­du­ğu bir gün­dem oluş­tur­du­ğu ke­sin. 

CHP’­nin se­çim pro­pa­gan­da­sı di­ğer par­ti­le­re gö­re epey­ce ön­ce açık­lan­dı. “Mil­let­çe al­kış­lı­yo­ru­z” baş­lı­ğı üze­ri­ne oluş­tu­ru­lan kam­pan­ya­da, Ge­zi olay­la­rın­da­ki “ten­ce­re-ta­va­” se­sin­den esin­le­ni­len or­tak ses ola­rak “al­kı­ş” öne çı­ka­rıl­dı. 

2002 Ge­nel Se­çim­le­ri­’n­de Cem Uza­n’­ın kur­du­ğu Genç Par­ti­’nin se­çim pro­pa­gan­da­sı­nı an­dı­ran bir kam­pan­ya ol­muş. 

Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re 2002 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de, Uza­n’­ın merkezinde olduğu bir kampanya oluşturulmuştu. Kolları sıvanmış be­yaz göm­leği, da­ğıl­mış saç­la­rı ve za­man za­man kır­mı­zı ye­le­ğiy­le vaatlerde bulunan Uzan, şarkıcılar eşliğinde kapsamlı mitingler düzenlemişti.  

Va­at­ler uçuk bu­lun­sa da se­çim so­nu­cun­da Genç Parti %7’lik bir oy ora­nı al­mış ve MHP’­nin Mec­lis dı­şın­da kal­ma­sı­na ne­den ol­muştu. Dö­ne­min an­ket­le­ri ve ana­liz­le­ri de Genç Par­ti­’nin oy­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu MHP seç­me­nin­den al­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­muş­tu.

Uza­n’­ın kam­pan­ya­sı­nı da bu­gün CHP’­nin kam­pan­ya­sı­nın mi­ma­ri Ali Ta­ran yü­rüt­müş­tü. Ben­zer­li­ğin se­be­bi kam­pan­ya­nın mi­ma­rın­da ya­tı­yor.

CHP, fark­lı bir şe­kil­de, uçuk va­at­ler­le hız­lı bir gi­riş yap­mış ol­sa da,     di­ni has­sa­si­yet­ler ko­nu­sun­da     üze­rin­de­ki ata­let­ten ha­la kur­tu­la­ma­mış gö­zü­kü­yor. 

Ken­di­si­ni “mu­ha­fa­za­ka­r” ola­rak ta­nım­la­yan­la­rın ne­re­dey­se 2 ka­tı­na çık­tı­ğı bir dö­nem­de, ha­la di­ni has­sa­si­yet­le­re eleş­ti­ri­ler ge­tir­me­si, hi­tap et­ti­ği seç­men kit­le­sin­de “o­lum­su­z” bir et­ki bı­ra­kıp, dar bir çer­çe­ve­de kal­ma­sı­na ne­den olu­yor. 

Hat­ta, CHP’­ye ge­nel baş­kan ada­yı olan Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­re İn­ce­’nin “İ­mam ha­tip oku­say­dım şim­di Baş­ba­ka­n’­dı­m” açık­la­ma­sı ay­nı dü­şün­ce­nin dı­şa­vu­ru­mu. 

İn­san­lar yak­la­şık 12 yıl­dır mu­ha­fa­za­kar bir par­ti ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yor. Ger­çek­ten din­dar­la­şı­yor, ah­la­ki yön­den ge­li­şi­yor mu­yuz? Bu ay­rı bir tar­tış­ma ko­nu­su la­kin di­ni has­sa­si­yet­ler ve ah­la­ki norm­lar vaz­ge­çil­mez­le­ri­miz ola­rak se­çim so­nuç­la­rı­nı et­ki­le­ye­cek ba­şat un­sur ola­rak gü­cü­nü ko­ru­yor.

***

MHP ise he­nüz se­çim be­yan­na­me­si­ni ve kam­pan­ya­sı­nı açık­la­ma­dı. 

24 Ni­sa­n’­da açık­lan­ma­sı bek­le­nen be­yan­na­me­de en bü­yük va­at ola­rak çö­züm sü­re­ci­nin bi­ti­ril­me­si, te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı ye­ni­den as­ke­ri ope­ras­yon­la­rın baş­la­tı­lıp, ül­ke ge­ne­lin­de asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı su­nu­lu­yor. 

Dev­let Bah­çe­li­’den gü­ven­lik po­li­ti­ka­la­rı­nın ön plan­da tu­tul­du­ğu bir be­yan­na­me bek­le­nir­ken, AK Par­ti­’nin ye­ni ana­ya­sa­da Türk kim­li­ği­ne yer ver­me­me dü­şün­ce­si­ne, MHP’­nin Türk­lük vur­gu­su ve mil­li de­ğer­le­re sa­hip çık­ma nok­ta­sın­da sert bir tep­ki ve­re­ce­ği mut­lak gözüküyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar