Batuhan Çolak

Batuhan Çolak

[email protected]

Mihraç Uluç'tan Cumhuriyet gazetesini tebrik

18 Şubat 2015 - 16:13

Ta­rih: 25-26 Ma­yıs 2013, Yer An­ka­ra­…Öca­la­n’­ın ta­li­ma­tıy­la Baş­ken­t’­in 5 yıl­dız­lı otel­le­rin­den bi­rin­de kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. 

Et­kin­li­ğin adı: “Ba­rış ve Öz­gür­lük Kon­fe­ran­sı­”…

Kon­fe­ran­sın da­vet­çi­le­ri ara­sın­da ka­mu­oyu­nun ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı isim­ler: Or­han Pa­muk, Ya­şar Ke­mal, Mu­rat­han Mun­ga­n…

Öca­la­n’­ın ta­li­ma­tı, ka­mu­oyu­nun ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı isim­le­rin de kat­kı­sıy­la kon­fe­rans baş­lı­yor.

Ko­nuş­ma­lar, su­num­lar, söy­le­şi­ler ya­pı­lı­yor.

Fi­kir ve dü­şün­ce ise tek; yıl­lar­ca te­rör es­tir­miş, in­san­la­rı­mı­zı hun­har­ca öl­dür­müş te­rör ör­gü­tü PKK, “Kürt ha­re­ke­ti­” ola­rak ta­nım­la­nır­ken “bun­dan son­ra si­ya­si alan­da ya­pı­la­cak­la­r” tar­tı­şı­lı­yo­r…

Top­lan­tı­yı da çok sa­yı­da med­ya men­su­bu iz­li­yor. 

Giz­li de­ğil, açık­tan bir pro­pa­gan­da­…

Ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da­ki dik­kat çe­ken isim­ler de var; Ya­zar Ah­met Şık, Eş­ber Yağ­mur­de­re­li, Mu­rat­han Mun­gan, Tür­ki­ye Ta­bip­ler Bir­li­ği Ge­nel Baş­ka­nı Gen­cay Gür­soy, Ga­ze­te­ci Me­te Çu­buk­çu, şar­kı­cı Sua­vi ve Fer­hat Tunç, tür­kü­cü Arif Sağ, KESK Ge­nel Baş­ka­nı La­mi Öz­gen, Ga­ze­te­ci Nu­ray Mert, mil­let­ve­ki­li Ay­sel Tuğ­luk, CHP’­den Sez­gin Tan­rı­ku­lu, Gül­se­ren Onanç, za­ma­nın Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Ta­nı­k…

Kon­fe­rans­ta ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da, dev­le­tin te­rö­re kar­şı yap­mış ol­du­ğu mü­ca­de­le eleş­ti­ri­lir­ken, PKK’­nın tez­le­ri sa­vu­nu­lur­ken, yıl­lar­dır ya­pı­lan te­rör ey­lem­le­ri “mü­ca­de­le, ka­za­nı­m” ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor­du.

O top­lan­tı­da, sol­cu kim­li­ğiy­le ta­nı­nan, bu­gün­ler­de Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’n­de ça­lı­şan Ah­met Şık, PKK te­rö­rü hak­kın­dan ay­nen şun­la­rı söy­le­miş­ti:

“Bü­yük bir ka­la­ba­lık var ama unut­ma­mak ge­re­kir ki bu bir ‘şo­v’. Şov ke­li­me­si­ni olum­lu bir an­lam­da kul­la­nı­yo­rum. Çün­kü otuz yıl­dır sü­ren bir mü­ca­de­le­nin ka­za­nı­mı va­r”.

PKK te­rö­rü­nü ve gel­di­ği nok­ta­yı “30 yıl­dır sü­ren bir mü­ca­de­le­nin ka­za­nı­mı­” ola­rak yo­rum­la­yan Ah­met Şık, top­lan­tı­ya CHP’­li­le­rin gel­me­me­si­ni de il­ginç söz­ler­le eleş­ti­ri­yor:

“Sa­bah ka­tı­lan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu dı­şın­da ka­tı­lım ol­ma­dı. Öca­lan da Brük­sel de Kan­dil de CHP’­nin bu­ra­da ol­ma­sı­nı is­ti­yo­r”.

Şı­k’­ın bu söz­le­rin­den şu­nu an­lı­yo­ruz. Onun için PKK bir te­rör ör­gü­tü de­ğil, mü­ca­de­le ve­ren bir ya­pı, bu­gün gel­di­ği nok­ta ise “ka­za­nım­la­rı­”… Ve yi­ne an­lı­yo­ruz ki Şı­k’­a gö­re PKK’­nın Av­ru­pa Ka­na­dı (Brük­sel) ve si­lah­lı ka­na­dı (Kan­dil) CHP’­nin top­lan­tı­ya da­ha faz­la ka­tı­lım gös­ter­me­si­ni is­ti­yor. 

***

Yak­la­şık 2 yıl ön­ce Tür­ki­ye­’yi ka­na bu­la­yan te­rör ör­gü­tü PKK hak­kın­da bu söz­le­ri söy­le­yen Ah­met Şık, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Cum­hu­ri­ye­t’­te ga­rip bir ha­be­re im­za at­tı. Ha­be­re gö­re Türk­men­ler, IŞİD için ça­lı­şı­yor­du. Or­ta­da ve­ril­miş bir yar­gı ka­ra­rı yok, ka­nıt yok, uy­dur­ma bel­ge­ler­le Türk­men ko­mu­tan­lar isim­le­ri ve fo­toğ­raf­la­rıy­la de­şif­re edi­le­rek ser­vis edil­miş­ti.

Ah­met Şık ön­cü­lü­ğün­de Cum­hu­ri­yet ta­ra­fın­dan he­def gös­te­ri­len Türk­men ko­mu­tan­lar, Irak ve Su­ri­ye Türk­men­le­ri için önem­li isim­ler­di. 

Bu­gün Vah­det Ga­ze­te­si­’nin sür­man­şe­tin­de “THKP-Cum­hu­ri­yet ‘Dos­t’­lu­ğu Tes­cil­len­di­” baş­lı­ğıy­la ve­ri­len ha­ber ise ger­çek­le­ri çok net bir şe­kil­de or­ta­ya koy­du. 

Rey­han­lı­’da­ki bom­ba­lı sal­dı­rı­nın fa­il­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len THKP-C ele ba­şı Mih­raç Uluç ha­ber­den do­la­yı, Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’ni teb­rik edi­yor.

Türk­men­le­rin çek­ti­ği sı­kın­tı­lar­la il­gi­li tek bir ha­ber yap­ma­yan Cum­hu­ri­ye­t’­in, böy­le­si­ne bir ya­yın­cı­lık kim­li­ği­ne bü­rün­me­si, PKK’­ya “te­rö­r” di­ye­me­yen­le­rin ka­lem­le­riy­le soy­daş­la­rı­mı­zı he­def gös­ter­me­si pek iyi ni­yet­li dur­mu­yor. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar